Obxectivos
Nesta quincena aprenderás a:
qr
Imprimir
  • Achar os sucesos dun experimento aleatorio e realizar operacións con eles.
  • Determinar se dous sucesos son compatibles ou incompatibles.
  • Calcular a probabilidade dun suceso mediante a regra de Laplace.
  • Coñecer as propiedades da probabilidade.
  • Calcular a probabilidade dun suceso nun experimento composto.
  • Achar probabilidades de sucesos dependentes e independentes.
  • Aplicarlles a probabilidade a situacións da vida cotiá.
Investiga
Se fas unha aposta na bonoloto, que probabilidade tes que acertar os 6 números?, e tres?
Autor: José Ireno Fernández Rubio, Emilio Pazo Núñez
Adaptación DescartesJS: MªJosé García Cebrian
 
siguiente