1.Introdución: Combinatoria
   Combinatoria
   Permutacións
   Variacións
   Combinacións

2.Experimentos aleatorios
   Espazo mostral e sucesos
   Operacións con sucesos
   Sucesos incompatibles

3.Probabilidade dun suceso
   A regra de Laplace
   Frecuencia e probabilidade
   Propiedades da probabilidade
   Calcular probabilidades

4.Experimentos compostos
   Sucesos compostos
   Regra da multiplicación
   Extraccións con e sen devolución
  
5.Probabilidade condicionada
   Sucesos dependentes e    independentes
   Diagramas de árbore
   Probabilidade total
   Probabilidade "a posteriori"

RESUMO

Baixo licenza Creative Commons se non se indica o contrario
Unitat patrocinada per 
HIDRAL S.A.