name=
Obxectivos
Imprimir

Nesta quincena aprenderás a:

  • Resolver ecuacións de segundo grao completas e incompletas.
  • Resolver ecuacións bicadradas e outras que se poden reducir a unha de segundo grao.
  • Resolver sistemas de ecuacións lineais utilizando os diferentes métodos.
  • Resolver sistemas de ecuacións de segundo grao.
  • Aplicar a linguaxe da álxebra á resolución de problemas.

Gran cantidade de problemas prácticos na vida real conducen á resolución dunha ecuación ou dun sistema de ecuacións. Traducir á "linguaxe da álxebra" resulta imprescindible nestas ocasións; a linguaxe alxébrica sérvenos para expresar con precisión relacións difíciles de transmitir coa linguaxe habitual.

Preme sobre o botón para recordar a linguaxe alxébrica cuns exercicios.
Autor: Miguel Angel Cabezón Ochoa
Adaptación DescartesJS: Mª José García Cebrian
 
siguiente