Objectius
Imprimir
Aquesta quinzena aprendràs a:
  • Reconèixer els elements d'un vector identificant quan dos vectors són equipol·lents.
  • Fer operacions amb vectors lliures tant analíticament com gràficament.
  • Calcular el punt mitjà d'un segment i la distància entre dos punts donats.
  • Conèixer i calcular les diferents formes de l'equació d'una recta.
  • Esbrinar la posició relativa de dues rectes.
  • Calcular rectes paral·leles i perpendiculars a una donada.
Quan acabis el tema sabràs calcular la recta d'Euler d'un triangle qualsevol i comprovar el que es mostra a l'escena de la dreta.
Investiga i intenta resoldre el problema de la recerca del tresor que et proposem aquí.
Autora: María José García Cebrian
Versió en català: Montserrat Gelis Bosch
 
següent