1.Poliedros regulares
   Definicións
   Desenvolvementos
   Planos de simetriá
   Poliedros duais

2.Outros poliedros
   Prismas
   Pirámides
   Planos de simetría
   Poliedros semirregulares

3.Corpos de revolución
   Cilindros
   Conos
   Esferas
   Planos de simetría

4.A esfera terrestre
   Coordenadas xeográficas
   Fusos horarios

5.Mapas
   Proxeccións

RESUMO
licenciaBaixo licenza Creative Commons se non se indica o contrario
Grupo ICUnidade patrocinada por