Objectius
En aquesta quinzena aprendràs a:
Imprimir
  • Recordar els conceptes de població, mostra, individu i caràcter.
  • Valorar la importància del concepte de variable estadística i distingir entre els diferents tipus. 

  • Resumir mitjantçant una taula de freqüències qualsevol sèrie de dades.
  • Associar i interpretar gràfics estadístics valorant el seu ús en diferents àrees de coneixement.

  • Calcular, valorar i interpretar  la  mitjana, mediana i moda en una variable  discreta

Fes clic per anar-hiRecorda
Autors: Juan Jesús Cañas Escamilla / José R. Galo Sánchez        Adaptació DescartesJS: José R. Galo Sánchez
Versió en català: Amadeu Sorribes, Montse Gelis Bosch
 
següent