1. Vocabulari estadístic.
   Població, mostra, individu i caràcter

2. Caràcter. Variable estadística.
   Caràcter qualitatiu. Atributs
   Variables discretes
   Variables contínues

3. Ordenació de dades. Tabulació.
   Per a variable discreta
   Per a variable qualitativa   

4. Gràfics per a una variable qualitativa.
   Diagrama de barres
   Diagrama de sectors

5. Gràfics per a una variable discreta.
   Diagrama de barres
   Polígons de freqüències
   Diagrama de sectors

6. Mesures de centralització.
   Mitjana
   Mediana
   Moda

7. Medidas de dispersión
   Rango
   Desviación media

RESUM

Sota llicència Creative Commons si no s'indica el contrari
Grupo ICUnitat patrocinada per