Representació gràfica dels nombres
Álgebra
 

Representació dels nombres enters.

Els nombres enters es poden representar sobre una recta de la següent manera:

- Tria un punt qualsevol de la recta. Assigna-li el valor 0.  

- Tria un altre punt qualsevol a la dreta del 0 i assigna-li el valor 1. La distància entre ambdós punts serà la unitat de mesura de longitud.  Si marques aquesta unitat de mesura a la dreta de l'1, el punt representat és el 2. Si fas el mateix a la dreta del 2, obtens el 3. I així succesivament representes tots els nombres naturals: 1, 2, 3, 4, 5, 6, .....  

- Si marques la unitat de mesura a l'esquerra del 0, obtens els nombres negatius -1, -2, -3, -4, -5, -6, ......

recta.gif (1625 bytes)

1. A l'escena  següent estan representats alguns nombres enters i apareix marcat en vermell el punt P. Saps quin nombre representa? Escriu-lo a la línia inferior de l'escena. El valor que escriguis apareixerà en verd i sabràs si has encertat. Si no encertes, el punt vermell canvia a gris. Intenta-ho fins que hagis encertat tres nombres consecutius. Llavors, disminueix el valor de l'escala i segueix jugant fins que arribis al valor mínim de l'escala, 10.

Si prems el botó "neteja" es neteja l' escena dels rastres anteriors.


Ordenació dels nombres.

Un nombre és més gran que un altre si la seva representació sobre la recta està més cap a la dreta; per exemple, 4 és més gran que 1 (es representa 4 > 1). Un nombre és més petit que un altre si la seva representació sobre la recta està més cap a l'esquerra; per exemple, 2 és més petit que 5 (es representa 2 < 5).

2. A l'escena següent apareixeran dos nombres a l'atzar representats sobre la recta. Compara ambdós nombres i escriu-los a la teva llibreta relacionats amb el símbol de < (més petit) o = (igual). Per exemple, si els nombres són -2 i 3 escriuràs:

-2 < 3

Prem el botó neteja o inici perquè aparegui un altre parell de nombres. Repeteix el procés deu vegades amb diferents escales.

code="Descartes.class"> Esta unidad interactiva requiere la máquina virtual de Java JAVA.

Representació dels nombres decimals.

Per representar el nombre decimal 0,7 observem que és un nombre comprès entre 0 i 1- Dividim el segment unitat entre els números 0 i 1 en 10 parts iguals. Prenem 7 d'aquestes parts comptant cap a la dreta (perquè 0,7 és un nombre positiu) des del 0.

recta1.gif (1487 bytes)

Per representar el nombre -0,3 que està comprès entre 0 i -1 dividim el segment entre els nombres -1 i 0 en deu parts iguals i prenem 3 d'aquestes comptant cap a l'esquerra des del 0.

recta2.gif (1471 bytes)

Per representar el nombre 2,5 que és un nombre comprès entre 2 i 3, dividim el segment entre els nombres 2 i 3 en 10 parts iguals. Prenem 5 d'aquestes parts comptant cap a la dreta des del 2.

recta3.gif (1436 bytes) Per representar el nombre -3,4 que està comprès entre -3 i -4 dividim el segment entre els nombres -4 i -3 en deu parts iguals i prenem 4 d'aquestes parts comptant cap a l'esquerra des del -3.

recta4.gif (1455 bytes)

3. Repeteix el joc del començament però ara has d'encertar nombres decimals compresos entre 0 i 1.

Fixa't que amb l'escala més gran que féiem servir abans gairebé no es distingeixen els punts. Hauràs d'augmentar l'escala al màxim per jugar sense dificultats.


             
         
  Fernando Arias Fernández-Pérez (Enllaç a la unitat didàctica original)

Versió en català: Conxa Sanchis Sanz

 
ProyectoDescartes.org. Año 2010
 
 

Licencia de Creative Commons
Sota llicència Creative Commons si no s'indica el contrari.