1.Línies poligonals
   Definició i tipus. Polígon

2.Triangles
   Elements i classificació
   Construcció de triangles
   Rectes i punts notables

3.Quadrilàters
   Elements i classificació
   Paral·lelograms

4.Polígons regulars
   Elements
   Eixos de simetria

5.Perímetres i àrees
   Definició. Mesurar àrees
   Unitats de superfície

6.Àrees de polígons
   Àrees de quadrilàters
   Àrees de triangles
   Àrees de polígons regulars
   Àrees de polígons irregulars

RESUM

Sota llicència Creative Commons si no s'indica el contrari